• /
   Druga redovna sednica Skupštine Klastera nekretnine je održana 27. novembra 2015. godine. Skupština je usvojila novi Statut udruženja, Pravila poslovanja – Kodeks poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Klastera nekretnine i Pravilnik Disciplinske komisije. Nova Opšta akta Klastera nekretnine stvaraju pravne pretpostavke za jače međusobno povezivanje i vođenje zajedničke poslovne politike članova klastera.

   Od 01. marta 2016. godine kontrolu poslovanja članova Klastera nekretnine koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti će vršiti disciplinski inspektor po službenoj dužnosti. Disciplinska komisija će odlučivati o prijavama koje inspektor uputi protiv članova čije je poslovanje u suprotnosti za Zakonom i Opštim aktima Klastera nekretnine. Ona će prekršiocima izricati novčane kazne i davati predlog drugim organima klastera i državnim organima da protiv prekršioca preduzmu druge mere.

   Skupština je usvojila Plan rada Klastera nekretnine sa finansijskim planom za 2016. godinu, koji predviđa dalji rad na razvoju internet portala www.klasternekretnine.com, organizaciju Stručnog savetovanja i intenzivnu edukaciju agenata koji su zaposleni kod članova klastera i međunarodnu sradnju, kroz učešće na konferencijama i sajmovima u inostranstvu. Realizacijom ovog plana Klaster nekretnine će postati poslovni sistem koji će na domaćem i inostranom tržištu značajno povećati konkurentnost svojih članova i stvoriti prepoznatljiv brend.

   Skupština je razmatrala i usvojila izveštaj delegacije Klastera nekretnine koja je učestvovala na godišnjoj konferenciji NAR-a u San Dijegu.