Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 95/2013 od 31.10.2013. godine) je kao jedan od uslova za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti postavio upis privrednog subjekta koji se bavi ovom delatnošću u Registar posrednika.

Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Oblik, sadržaj i način vođenja Registra propisan je Pravilnikom o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014 od 21.07.2014. godine).

Uvid u Registar posrednika možete izvršiti na sledećem linku: http://195.222.96.215/registarposrednika/#/home

Uslovi za upis u Registar su:
 1. da preduzetnik ili najmanje jedno fizičko lice koje osniva privredno društvo, odnosno drugi član privrednog društva, ili najmanje jedan zaposleni, odnosno najmanje jedno lice koje je angažovano van radnog odnosa (u daljem tekstu: angažovano lice) ima položen stručni ispit;
 2. važeći ugovor o osiguranju zaključen u skladu sa članom 13. Zakona o posredovanju uprometu i zakupu nepokretnosti;
 3. odgovarajući poslovni prostor u skladu sa članom 14. Zakona o posredovanju uprometu i zakupu nepokretnosti;
 4. da nije izrečena zaštitna mera iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona o posredovanju uprometu i zakupu nepokretnosti, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva.


Rešenje o upisu u Registar posrednika donosi ministar nadležan za poslove trgovine u roku od trideset dana od dana podnošenja zahteva.

Sadržina Registra

Registar posrednika sadrži:
 1. redni broj i datum upisa u Registar;
 2. broj i datum upisa u Registar, odnosno rešenja o brisanju iz Registra;
 3. poslovno ime, adresu sedišta i ogranka, poreski identifikacioni broj (PIB), matični broj, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice posrednika (ako postoji);
 4. podatke o zaposlenima, odnosno licima angažovanima van radnog odnosa sa položenim stručnim ispitom za posrednika u prometu I zakupu nepokretnosti;
 5. podatke o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona o posredovanju uprometu i zakupu nepokretnosti .


Registar posrednika se vodi u pisanom i elektronskom obliku, kao jedinstvena, centralna i javna baza podataka o posrednicima. Sva zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u podatke koji se vode u Registru posrednika, bez ograničenja.
Ministarstvo objavljuje Registar posrednika na internet stranici ministarstva.

Posrednik je dužan da prijavi svaku promenu podataka koji se evidentiraju u Registru posrednika u roku od sedam dana od dana nastanka promene, radi upisa promene u Registar posrednika.
Ministarstvo po službenoj dužnosti vrši promene podataka u Registru posrednika, na osnovu podataka kojima raspolažu državni organi u sklopu službenih evidencija, kao i podataka iz nadzora koji se sprovodi u skladu sa Zakonom o posredovanju uprometu i zakupu nepokretnosti.

Na zahtev zainteresovanog lica, ministarstvo izdaje izvod iz Registra posrednika, u roku od tri dana od dana prijema zahteva.

Posrednik se briše iz Registra posrednika:
 1. ako prestane da postoji neki od uslova iz člana 5. stav 1. tač. 1), 2) ili 3) Zakona o posredovanju uprometu i zakupu nepokretnosti ;
 2. na lični zahtev.


Rešenje o brisanju iz Registra posrednika donosi ministar, a na osnovu podataka iz javnih evidencija, kao i podataka utvrđenih u postupku nadzora.