• Porez na imovinu
  Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) definisano je između ostalog i da je pravo svojine na nepokretnosti predmet oporezivanja.
  detaljnije
 • Porez na kapitalnu dobit
  Zakonom o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14 ) između ostalog, utvrđuje se I porez na prihod od kapitalnog dobitka.
  detaljnije
 • Porez na nasleđe i poklon
  Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) tretira i porez na nasleđe i poklon.
  detaljnije
 • Porez na prihode od nepokretnosti
  Kada zakupodavac izda nepokretnost fizičkom licu ima obavezu da plaća porez na prihod od nepokretnosti.
  Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14 ) - porez na prihod od nepokretnosti, prema kojem porez na dohodak građana plaćaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, i lica koja ostvaruju prihod od kapitala kojim se smatra prihod od izdavanja nepokretnosti ( član 61. Zakona).
  detaljnije
 • Uknjižba - upis prava svojine u katastar nepokretnosti
  Uknjižba stana odnosno upis prava svojine u katastru nepokretnosti je složen postupak i zahteva nekoliko osnovnih koraka.
  Objašnjenja su dana za nekoliko opštih slučajeva sa ciljem da vam pojasne i pojednostave proces uknjižbe nekretnine u katastar nepokretnosti.
  detaljnije
 • Zamena nepokretnosti
  Razmena nepokretnosti, poznatija kao zamena stanova, bila je popularan način rešavanja stambenih pitanja , zamenom veće stambene jedinice za dve manje ili manju uz doplatu i slično.

  Prema tada važećem poreskom zakonu - kada se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o razmeni, bilo je predviđeno da porez na prenos apsolutnih prava plaća onaj koji je razmenom dobio „više“ i to samo na tu razliku.
  detaljnije